The Traditional Tarot

Aleph 1 Bayt 2 Ghimmel 3 Dallet 4 Hay 5 Vav 6 Zayn 7 Hayt 8 Tayt 9
Yod 10 Kaf 20 Lammed 30 Mem 40 Noun 50 Sammekh 60 Ayn 70 Phay 80 Tsadde 90
Qof 100 Raysh 200 Sheen 300 Tav 400 Khaf Final Mem Final Noun Final Phay Final Tsadde Final